Publikacje Mikołaja Krasnodębskiego
  2 i 3 nr ZESZYTÓW NAUKOWYCH SWPR
 


Ukazał się nowy pedagogiczny Zeszyt Naukowy SWPR

(nr 2-3/2010-2011, 257 stron)
Serdecznie polecam!

Z przedmowy

 

 

(…) Z tego miejsca pragnę podziękować Autorom, który przedstawili swoje rozprawy w niniejszym Zeszycie Naukowym SWPR. Otwierają go rozważania Christopha Wulfa, który omawia współczesne paradygmaty, wyznaczające relacje pomiędzy antropologią a pedagogiką. Jego zdaniem pedagogika antropologiczna jest nauką interdyscyplinarną, które nie może odseparować się od swoich filozoficznych i kulturowych podstaw. Następnie artykuł Natalii Losiewej podejmuje istotną kwestię rozwoju zawodowego i samorealizacji u nauczycieli akademickich i studentów. Mam nadzieję, że te głosy przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych (z Berlina i Doniecka) przyczynią się do nadania temu periodykowi szerszego wymiaru niż tylko krajowy. Z kolei z polskiego środowiska zabrała głos Barbara Kiereś, która krytycznie opracowała problematykę odmian personalizmu, porządkując jego filozoficzne „szkoły” oraz zarysowując wynikające z tego konsekwencje dla integralnego wychowania. Problematyka szkoły i edukacji oraz wychowania są też bliskie Jakubowi Wójcikowi i Markowi Stankiewiczowi. J. Wójcik w tekście pt. Szkoła miejscem wychowania i kształcenia nie tylko diagnozuje współczesne wyzwania, które stoją przed szkołą, ale przede wszystkim prezentuje koncepcje szkoły jako wspólnoty osobowej ukonstytuowanej przez osoby, które realizują proces edukacji i wychowania oraz go wspierają. Jest to cenny głos, który w obliczu coraz częstszych uwag o kryzysie współczesnej szkoły i szkolnictwa w ogóle, stanowi aktualną inicjatywę. Z kolei M. Stankiewicz pisze na temat kolonialnej edukacji w Republice Południowej Afryki. Ten tekst z zakresu historii wychowania omawiający trudności rasowe i kulturowe tamtejszej edukacji jest bardzo bogato udokumentowany źródłową literaturą anglojęzyczną. Następnie Stefan Szary w swoim artykule Paideia jako arete, czy arete jako paideia? analizuje zawarte w twórczości Wincentego van Gogha greckie wątki aretologiczne. Wykazuje na ich aktualność we współczesnej arteterapii. Michał Zembrzuski zaś, w artykule pt.  Zagadnienie usprawnienia zmysłów wewnętrznych – wychowanie czy technika? podejmuje problematykę epistemologiczną wykazując jej związek z kształceniem pamięci, wyobraźni i władzy konkretnej oceny. Na uwagę zasługuje podjęta przez niego problematyka mnemotechniki, która ma swoje zastosowanie w procesie nauczania. Dział rozprawy zamyka tekst J. Wójcika na temat acedii jako problemu pedagogicznego. Dotychczas problematyka acedii była szeroko omawiana w teologii, psychologii oraz terapii. Autor wykazuje, iż jest to doniosły i aktualny problem wychowawczy, który stanowi istotne wyzwanie dla współczesnej szkoły. W ten sposób niniejszy tekst stanowi dopowiedzenie do pierwszego tekstu zamieszonego przez tego Autora. Ponadto w Zeszycie zostały zamieszczone recenzje prac z zakresu wychowania lub filozofii wychowania oraz sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Filozoficznej. Nowością  w stosunku do pierwszego pedagogicznego Zeszytu Naukowego są Varia, gdzie Czytelnik znajdzie krótkie tłumaczenia tekstów klasycznych (Izydor z Sewilli, Tomasz z Akwinu). Ich publikacja ma na celu sięgnięcie „do źródeł” oraz przypomnienie cennych ujęć, które są wciąż aktualne, a które odpowiadają na pytanie: jak wychować człowieka? W kolejnych numerach periodyku będą prezentowane inne krótkie tłumaczenia, które stanowią „perełki” klasycznej paidei (…)

 

28 stycznia 2011

 

Redaktor naczelny

Mikołaj Krasnodębski

 

 

 

Spis treści

 

 

 

Przedmowa

 

 

            ROZPRAWY

 

Christoph Wulf, Wprowadzenie do historyczno-pedagogicznej antropologii  (tłum. Mikołaj Krasnodębski)

Natalia Losewa, Творческая самореализация субъектов педагогического процесса (Twórcza samorealizacja podmiotu procesu pedagogicznego)

Barbara Kiereś, Problem personalizmu, a pedagogika

Jakub Wójcik, Szkoła miejscem wychowania i kształcenia

Marek Stankiewicz, Edukacja w Republice Południowej Afryki na przełomie XIX i XX wieku

Stefan Szary, Paideia jako arete, czy arete jako paideia? Ideały filozofii starożytnej i arteterapia w malarstwie Vincenta van Gogha

Michał Zembrzuski, Zagadnienie usprawnienia zmysłów wewnętrznych – wychowanie czy technika?

Jakub Wójcik, Acedia jako zagadnienie pedagogiczne

 

 

RECENZJE, SPRAWOZDANIA, VARIA

 

Mikołaj Krasnodębski: Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, red. A. Szudra, K. Uzar, Lublin 2009

Mikołaj Krasnodębski: S. I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795, Sandomierz 2006

Mikołaj Krasnodębski: A. Andrzejuk, Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2006

Mikołaj Krasnodębski, Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Filozoficznej w Łodzi (22-24 listopada 2010)

Tomasz z Akwinu, Czy nauczyciel bardziej powinien używać rozumu czy autorytetu? (tłum. Michał Zembrzuski)

Izydor z Sewilli, O tych, którzy dobrze nauczają, ale źle żyją (tłum. Michał Zembrzuski)

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW

 

 

T a b l e  o f  c o n t e n t s

 

 

 

Foreword

 

 

DISSERTATIONS

 

Christoph Wulf, Einführung in die pädagogische Anthropologie,(Introduction to Educational Anthropology) Translated by M. Krasnodębski

Natalia Losewa, The creative process of pedagogical self-fulfillment entity

Barbara Kiereś, The problem of Personalism and the pedagogics

Jakub Wójcik, Die Schule als Ort der Erziehung und Bildung (School as a place of bringing up and educating)

Marek Stankiewicz, Education in South Africa at the turn of the XIX / XX century

Stefan Szary, Paideia as Arete or Arete as Paideia? The ideals of ancient philosophy and arteterapia in Vincent van Gogh’s paintings

Michał Zembrzuski, The issue of habits in internal senses – educative or technical activity?

Jakub Wójcik, Acedia als pädagogisches Problem (Acedia as the pedagogic issue)

 

 

BOOK REVIEW, REPORTS, VARIA

 

Mikołaj Krasnodębski, Personalistic dimension of philosophy of education, edited by A. Szudra, K. Uzar, Lublin 2009

Mikołaj Krasnodębski, S. I. Możdzeń, The history of education to 1795, Sandomierz 2006

Mikołaj Krasnodębski, A. Andrzejuk, Feelings and efficiency. The compound of feelings and skills at Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas, Warszawa 2006

Mikołaj Krasnodębski, Report of the Fourth International Conference on Philosophy of Education in Lodz (22-24 November 2010)

Thomas Aquinas, Should the teacher use more understanding than authority? Translation by Michał Zembrzuski

Isidore of Seville, Of those who teach well, but ill live, Translated by Michał Zemrzuski

 

 

INFORMATION FOR AUTHORS

 

 

 


Zeszyty do nabycia w Wydawnictwie SWPR

 

 
  Jesteś: 93568 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=