Publikacje Mikołaja Krasnodębskiego
  ZALECANE LEKTURY Z REALITYCZNEJ PEDAGOGIKI I FILOZOFII WYCHOWANIA
 


 


 


ZALECANE LEKTURY Z REALISTYCZNEJ PEDAGOGIKI I FILOZOFII WYCHOWANIA*


Adamski F., Wychowanie do prawdy, w: Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży, red. M. Ryś, Warszawa 2006.

Andrzejuk A. , Prawda o dobru. Problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej, Warszawa 2000 (fragmenty dotyczące pedagogiki Gogacza, Bednarskiego i Woronieckiego).

Andrzejuk A. Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w Suma Theologiae Tomasza z Akwinu, Warszawa 2006.

Andrzejuk A., Edukacja i wychowanie w środkach masowego przekazu, w: Człowiek i media, red. P. Bromski, Warszawa 2001, s. 33 – 39.

Andrzejuk A., Komplementarność pokory i wielkoduszności w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Edukacja Filozoficzna” 24 (1997), s. 345 - 349.

Andrzejuk A., Mieczysława Gogacza dochodzenie do pedagogiki, w: M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki, dz. cyt., s. 183-203.

Andrzejuk A., Osoba jako szczególne zadanie pedagogiki w ujęciu Prof. Mieczysława Gogacza, „Laski”, r. VI, nr 4-5 (32-33) 1999, s. 34-44.

Andrzejuk A., Pedagogika Profesora Mieczysława Gogacza, „Edukacja Filozoficzna”, 32 (1997), s. 135-143.

Andrzejuk A., Sport w ujęciu tomistycznym, w: Kościół a sport, pod red. M. Barlaka i Z. Dziubińskiego, Warszawa 1995.

Andrzejuk A., Uniwersytet wspólnotą osób poszukujących prawdy i dobra, w: Uniwersytet w Bydgoszczy – idea i konkrety, praca zbiorowa, Bydgoszcz 1996, s. 11-16.

Andrzejuk A., Zagadnienie kształcenia i wychowania obywateli w Europie Ojczyzn, w: Europa Ojczyzn, red. P. Bromski, Warszawa 2000, s. 33-45.

Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, w: Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996.

Bednarski F. W.,  Wychowanie uczuć w świetle psychologii św. Tomasza z Akwinu, w: „Duszpasterz Polski za Granicą”, nr 3-4, Rzym 1991.

Bednarski F. W., Miłość narzeczeńska i małżeńska w świetle filozofii św. Tomasza z Akwinu, Londyn 1958.

Bednarski F. W., Sport i wychowanie fizyczne w świetle etyki św. Tomasza z Akwinu, Londyn 1962.

Bednarski F. W., Uwagi św. Tomasza z Akwinu o młodzieży i jej wychowaniu, „Zeszyty Naukowe KUL”, 1 (1958) nr 3.

Bednarski F. W., Wychowanie dorastającej młodzieży, Warszawa 20002.

Bednarski F. W., Wychowanie ludzkich popędów i woli, w: „DP”, Rzym 1987.

Bednarski F. W., Zagadnienia pedagogiczne, Londyn 1982.

Bek T. A., Filozoficzne podstawy teorii wychowania w ujęciu Feliksa Wojciecha Bednarskiego OP., Biblioteka UKSW, Warszawa 2002 (maszynopis).

Człowiek – wychowanie – kultura, red., F. Adamski, Kraków 1993.

Człowiek, moralność, wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego, red. J. Gałkowski, Lublin 2001.

Danysz A., Pedagogika Arystotelesa, „Eos” X, s. 42-56 [przedruk: w: Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939. Parerga, opr. S. Sztobryn, M. Świtka, Gdańsk 2006, s. 171-183].

Do źródeł miłości. Filozoficzne i pedagogiczne problemy miłości, pod red. K. Kalki, Warszawa 1996.

Enger J.,  Die Pädagogik des hl. Thomas v. Aquin, Phorus 1925.

Filozofia a pedagogika. Studia i szkice, red. P. Dehnel i P. Gutowski, Wrocław  2005.

Filozofia i edukacja. Materiały z sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, red. P. Jaroszyński, Lublin 2005.

Gałkowski S., Cnota – dobro w działaniu, w: De bono domini, red. M. Ruba, S. Gałkowski, Lublin 2000, s. 53-67.

Gałkowski S., Ku dobru. Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego, Rzeszów 1998.

Gałkowski S., Rozwój i odpowiedzialność, Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego, Lublin 2003.

Gillet M. S., Kształtowanie charakteru, tłum. J. Suchodolska, Lublin 2001.

Gogacz M., Ciemna noc miłości, Warszawa 1987.

Gogacz M., Człowiek i jego relacje, Warszawa 1985.

Gogacz M., Dialog dydaktyczny w szkole wyższej, "Studia Philosophiae Christianae" 19 (1983) 1, s. 235-246.

Gogacz M., Duchowa elegancja (wywiad) „Polityka” 30 (1986) 52 z dn. 27 grudnia 1986r.

Gogacz M., Elementarz metafizyki, Warszawa 1987.

Gogacz M., Filozoficzne rozważania o rozpaczy i nadziei, "Studia Philosophiae Christianae" 19 (1983) 2, s. 151-182.

Gogacz M., Filozoficzne rozważania o rozpaczy i nadziei, w: „Studia Philosophiae Christianae”, 19 (1983) 2, s. 151-182.

Gogacz M., Humanizacja kultury, „Studia Philosophiae Christianae” 15 (1979) 2, s. 231-234.

Gogacz M., Jak traci się miłość, Warszawa 1982 (powieść).

Gogacz M., Nauczanie uniwersyteckie, "Studia Philosophiae Christianae" 17 (1981) 1, s. 235-248.

Gogacz M., Nie aksjologia, lecz filozofia człowieka, „Rocznik Pedagogiczny”, 17 (1995), s. 31-39.

Gogacz M., Niepełnosprawność, (współautor A. Andrzejuk), Warszawa 1991.

Gogacz M., Obrona intelektu, Warszawa 1969.

Gogacz M., Okruszyny, Niepokalanów 1993.

Gogacz M., Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997.

Gogacz M., Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993.

Gogacz M., Pokój jest konsekwencją mądrości, „Studia Filozoficzne” (1972) 5, s. 28-35.

Gogacz M., Problemy etyczne w kształceniu dojrzałych postaw żołnierskich w szkołach wojskowych, w: Wartości i postawy w procesie wychowania wojskowego. Materiały z konferencji naukowej, Koszalin 1995 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. R.Traugutta w Koszalinie, 115-126.

Gogacz M., Szkice o kulturze, Kraków- Warszawa 1985.

Gogacz M., Uwagi do tematu wartości, „Studia Philosophiae Christianae”, 17 (1981) 1, s. 200-209.

Gogacz M., Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1995.

Górski K., Wychowanie personalistyczne, Poznań 1936.

Jaeger W., Arystoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung, Berlin 19552.

Jaeger W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia i H. Bednarek, Warszawa 20012.

Jaroszyński P., Etyka – dramat życia moralnego, w: Wprowadzenie do filozofii, red. M. A. Krąpiec i in., Lublin 1992, s. 387-458.

Jaroszyński P., Kalokagathia, w: PEF, red. A. Maryniarczyk, t. 5, Lublin 2004.

Jaroszyński P., Metafizyka i sztuka, Lublin 1995.

Jaroszyński P., Paideia, w: PEF, red. A. Maryniarczyk, t. 7, Lublin 2006.

Kalka K., Filozoficzna antropologia tomistyczne okresu międzynarodowego w Polsce jako podstawa kształtowania charakteru, Bydgoszcz 2000.

Kalka K., Racjonalność i sprawiedliwość, Bydgoszcz 1995.

Kalka K., Sprawiedliwość i sprawności społeczne, Bydgoszcz 1994.

Kalka K., Wychowanie i kształcenie, Warszawa 1998. 

Kiełbasa J., Szkic o męstwie. Wstępne uwagi o pozycji męstwa w świecie wartości, „Znak” 47 (1995) 479, s. 82–96.

Kiełbasa J., Wartość skonkretyzowana, czyli o cnocie roztropności i kontrowersjach z nią związanych, „Znak” 46 (1994) 471, s. 19–35.

Kiereś B., Antypedagogika, w: Encyklopedia „Białych Plam”, t. 1, Radom 2000, s. 146-148.

Kiereś B., Dobro czy wartość. Problem kryteriów wychowania, „Zeszyty Edukacyjne”, 3/2005, s. 21-34.

Kiereś B., Jak wychowywać? Lublin 2006.

Kiereś B., O personalizm w pedagogice. Studia i szkice w teorii wychowania, Lublin 2009.

Kiereś B., Współczesny wychowawca wobec antypedagogiki, „Cywilizacja” 7/2003, s. 71-86.

Kiereś B., Współczesny wychowawcza wobec antypedagogiki. Pamięci ks. Prof. Józefa Wilka, „Cywilizacja”, 7/2003, s. 71-85.

Kiereś H., Trzy socjalizmy. Tradycja łacińska wobec modernizmu i postmodernizmu, Lublin 2000.

Pedagogika z tradycją w jutro, „Cywilizacja” 22/ 2007.

Kowalski K., Nauczanie i nauczyciel podług św. Augustyna i św. Tomasza, w: Św. Augustyn, red. Bross, Poznań 1930, s. 79-81.

Krasnodębski M., [rec.] A. Andrzejuk, Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Navo. Warszawa 2006, [w druku].

Krasnodębski M., [rec.] B. Kiereś, O personalizm w pedagogice. Studia i szkice z teorii wychowania, Lublin 2009, „Zeszyty Naukowe SWPR. Seria Pedagogiczna”, 1/2009, s. 137-146. 

Krasnodębski M., [rec.] Sławomir Sobczak, Celowość wychowania. Tomistyczne podstawy teleologii wychowania. Oficyna Wydawnicza „Navo”, Warszawa 2000, „Opieka-Terapia-Wychowanie”, 2 (46) 2001, s. 52-55.

Krasnodębski M., Antropologia i etyka podstawą filozofii wychowania, „Pedagogika Społeczna”, 3/2005, s. 7-29.

Krasnodębski M., Arystotelesa teoria wychowania, Cogitatus Collegium Varsaviense”, 8/2009 [w druku].

Krasnodębski M., Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Warszawa 2008, ss. 464  [wydanie drugie, poprawione: Warszawa 2009, s. 484]. 

Krasnodębski M., Человек и пайдея. Реалистические основы философии воспитания, „Studia Leopoliensia”, Czasopismo Filozoficzno-Teologiczne Instytutu Teologicznego im. św. Józefa Bilczewskiego, Lwów, 2/ 2009, s. 171-178.

Krasnodębski M., Die Philosophie der Erziehung in Polen (1989-2009) „Studia Ełckie” 12/2010

Krasnodębski M., Era New Age, “Promocje pomorskie”, r. 7, nr 10 (82) 1999, Bydgoszcz-Toruń-Włocławek, s. 25-26.

Krasnodębski M., Formowanie doskonałego człowieka w filozofii wychowania Sokratesa i Platona, „Opieka-Terapia-Wychowanie” 1-2 (73-74) 2008, s. 10-22.

Krasnodębski M., Miłość i płciowość człowieka  (rozważania na marginesie książki Karola Wojtyły «Miłość i odpowiedzialność»), „Apostoł” r. III, nr 4/2006 (18), s. 3 i 7.

Krasnodębski M., Niepełnosprawność apelem o humanizm, „EPI” 1 (17) 2005, s. 12-15.

Krasnodębski M., O możliwości zbudowania realistycznej filozofii wychowania w oparciu o personalizm i tomizm, „Horyzonty wychowania” 16/ 2009,  [w druku].

Krasnodębski M., O realistyczną filozofię wychowania. Idealizm i realizm punktem wyjścia w pedagogice, „Studia Philosophiae Christianae”, 42 (2006) 2, s. 45-64.

Krasnodębski M., Ochrona osób w edukacji i terapii plastycznej Tomasza Rudowskiego, „Cogitatus” 5/2008, s. 132-145; [przedruk] Wprowadzenie, w: T. Rudowski, Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym, Warszawa 2009, s. 7-27.

Krasnodębski M., Pedagogika Woronieckiego i Bednarskiego jako egzemplifikacja etyki tomizmu tradycyjnego, „Studia Ełckie” 11/2009, s. 29-58.

Krasnodębski M., Trzy pedagogiki (Mieczysław Gogacz – Stanisław Gałkowski – Marian Nowak). Próba krytycznego porównania stanowisk, „Zeszyty Naukowe SWPR. Seria Pedagogiczna”, 1/2009, s. 23-50.

Krasnodębski M., Wychowanie intelektu jako celowościowe uporządkowanie jego funkcji, (współautor: Michał Zembrzuski), „Horyzonty wychowania” 8 (15) 2009, s. 53-75, 283-284, 286.

Krąpiec M. A, Człowiek, kultura, uniwersytet, wybór i opracowanie A. Wawrzyniak, Lublin 1982.

Krąpiec M. A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1993.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993.

Maritain J., Dynamika wychowania, „Zn” 43 (436) 1991, s. 34-39.

Maritain J., Humanizm integralny, Londyn 1960.

Maritain J., Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, w: Człowiek, wychowanie, kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, s. 61-79.

Maritain J., Trzej reformatorzy, tłum. K. Michalski, Warszawa-Ząbki 20052.

Martin W. O., Realism and Education, New York 1969.

Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999.

Pastuszka J., Charakter człowieka, Lublin 1962.

Pieper J., Traktat über die Klugheit, Leipzig 1937.

Pirożyński M., Kształcenie charakteru, Warszawa 1999.

Polak R., Filozofia wychowania o. Jacka Woronieckiego, w: Filozofia i edukacja, red. P. Jaroszyński, Lublin 2005, s. 159-176.

Polak R., Roztropność i jej składniki wg J. Woronieckiego, „CW”, 22/2007, s. 82-90.

Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, red., F. Adamski, Kraków 1993.

Robaczewski A., O cnotach i wychowaniu, Lublin 1999.

Rynio A., Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004.

Sobczak S., Celowość wychowania. Tomistyczne podstawy teleologii wychowania, Warszawa 2000.

Tomasz z Akwinu, Epistula de modo studendi, w: A. Andrzejuk, Małe vademecum tomizmu, Wypisy z ksiąg filozoficznych Tomasza z Akwinu, Warszawa-Londyn 1999, s. 12-13.

Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach, tłum. W. Galewicz, Kęty 2006.

Wojcieszek K. A., Na początku była rozpacz… Antropologiczne podstawy profilaktyki, Kraków 2005.

Wojcieszek K. A., Wokół kwestii „O nauczycielu” (De magistro) św. Tomasza z Akwinu. Sprawozdanie z posiedzenia katedr Historii Filozofii, http://www.katedra.uksw.edu.pl /ramka.htm

Wojcieszek, Być ojcem, być matką… odkrywanie natury rodzicielstwa w tomizmie konsekwentnym, „Studia Philosophiae Christianae” 42 (2006) 2, s. 151-160.

Wojtyła K., Elementarz etyczny, Wrocław 1982.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.

Wołoszyn –Spirka W., W poszukiwaniu realistycznych podstaw moralnego postępowania nauczyciela, Bydgoszcz 2001.

Woroniecki J., Doniosłość wychowawcza liturgii eucharystycznej, „Misterium Christi”, Kraków 1930.

Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. 1-2, cz. I/II, Lublin 1999.

Woroniecki J., Około kultu mowy ojczystej, Lwów-Warszawa 1925.

Woroniecki J., Paedagogia perennis (Święty Tomasz a pedagogika nowożytna), „PrzT”, Lwów-Warszawa 1925.

Woroniecki J., Studjum nad kardynalną cnotą roztropności, „Kwartalnik Teologiczny Wileński”, Wilno 1923.

Woroniecki J., Wychowanie człowieka. Pisma wybrane, Kraków 1961.

Woroniecki J., Wychowanie społeczne i praca społeczna, „Prąd”, Warszawa 1921.

Wrońska K., Osoba i wychowanie. Wokół personalistycznej filozofii wychowania K. Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 2000.

Wychować charakter, red. A. Piątkowska, K. Stępień, Lublin 2005

Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red., F. Adamski, Kraków 1999.

Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red., F. Adamski, Kraków 2005.

Wyszyński J., Relacja miłości do siebie, „Studia Philosophiae Christianae” 20 (1984) 2, s. 238-241.

Zagadnienie etyki zawodowej, red. A. Andrzejuk, Warszawa 1998.

 
Oprac. M. Krasnodębski

 

* Lista nie jest kompletna. Będzie sukcesywnie uzupełniana. Stan z dn. 25 czerwca 2009 


 
  Jesteś: 93568 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=