Publikacje Mikołaja Krasnodębskiego
  Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej w Pradze
 


Mikołaj Krasnodębski

 
Tekst niniejszej recenzji zostanie opublikowany
w 5 numerze

"Zeszytów Naukowych SWPR - Seria Pedagiczna" (2013).


 Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji


Úloha osobností
a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a
vzdélanosti).


25 października 2012, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu
Karola w Pradze

 
W
dn. 25 października 2012 na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Karola (UK) w
Pradze odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu
(Prezentace školství a vzdélanosti).
Przyczynkiem do tej konferencji była
120 rocznica utworzenia Muzeum i Biblioteki Jana Amosa Komeńskiego w Pradze.
Oprócz Wydziału Pedagogicznego UK organizatorami konferencji byli: Katedra Pedagogiki i Psychologii
Wydziału Przyrodniczo-Humanistycznego Uniwersytetu Technicznego w Libercu,
Central European Philosophy of Education Society (CEUPES), Społeczność Czeskich
Pedagogów (ČPdS) oraz Narodowe Pedagogiczne Muzeum i Biblioteka Jana Amosa
Komeńskiego w Pradze.


Miejscem
obrad był Wydział Pedagogiczny UK przy ulicy M. D. Rettigovej w Pradze. Zostały
one podzielone na dwie części. Pierwsza – plenarna sesja (od godz. 9.00 do
12.00) odbyła się w auli, zaś druga to
referaty w trzech sekcjach (od godz. 13.30 do 18.00). Łącznie zostały
wygłoszonych 47 wykładów przez naukowców z Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji i
Polski.


Zebranych
powitali organizatorzy: Dziekan Wydziału Pedagogiki UK Pani doc. PaedDr. Radky
Wildova, CSc., Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Humanistycznego i Pedagogicznego
Uniwersytetu Technicznego w Libercu Pan doc. RNDr. Miroslaw Brzeziny, CSc.,
Dyrektor Narodowego Pedagogicznego Muzeum i Biblioteki Jana Amosa Komeńskiego
Pani PhDr. Markéty Pánkova. Obradom plenarnym przewodniczyła Pani Ing. Eva
Bartoňova.


Obrady
plenarne otworzył wykład Pani doc. PhDr. Naděždy Pelcovej, CSc. z KU poświęcony
współczesnej recepcji poglądów J. A. Komeńskiego (Odkaz Komemského dnešku). Następnie wspólnie wygłosili wykład Pan
Prof. Dr Dietriech Benner i Ks. Dr hab. Dariusz Stępkowski z UKSW, w ten sposób
reprezentując w części plenarnej polskich uczestników Konferencji. Przedmiotem
ich wystąpienia były teoretyczne i społeczne wątkom współczesnego wychowania z
perspektywy pedagogiki J. A. Komeńskiego oraz J. J. Rousseau (Die erziehungsphilosophische und
gesellschftlische Konstitution der modernen Eigenlogik der Erziehung.
Überlegungen im Anschluss an Johann Amos
Comenius und Jean Jacques Rousseau
). Wykład ten był dwugłosem wygłoszonym w j. niemieckim
(część poświęcona Komeńskiemu) i j. polskim (część poświęcona Rousseau).
Kolejny wykład został zaprezentowany przez Pana doc. PhDr. Tomáša Kaspera, Ph.
D. z Technicznego Uniwersytetu w Libercu na temat dziejów i emancypacji
czeskiego szkolnictwa pod koniec XIX wieku (Profesní
a národnostní emancipace českého učitelstva v poslední třetině 19. století –
motivy, cíle, zkušenosti a reflexe
). Ostatni wykład w części plenarnej
wygłosił Pan Prof. Dr Gerard Grimm z Alpen-Adria Universität w Klagenfurcie.
Wykład
dotyczył profesjonalizacji austriackiego szkolnictwa publicznego w drugiej
połowie XIX wieku (Aspekte der
Professionalisierung der österreichischen Volksschullehrerschaft in der zweiten
Hälfte des 19.
Jahrhunderts).


Wykłady
w sesjach zostały poświęcone teorii wychowania i filozofii wychowania w
europejskim kontekście (sekcja 1A i 1B) oraz roli osobowości i instytucji
edukacyjnej w kształtowaniu struktury – historyczno-pedagogiczna analiza
(sekcja 2). Sesja 1A nosiła podtytuł – filozofia, kultura i edukacja, zaś A2 –
źródła edukacji i etyki wychowania. Obradom w sekcjach przewodniczyły kolejno:
doc. PhDr. Naděžda Pelcova, prof. PhDr. Anna Hogenova, CSc. i doc. PhDr. Růžena
Váňova, CSc.


Streszczenia referatów po
angielsku i w i innych językach zostały opublikowane w książeczce, która była
dostępna uczestnikom konferencji
(Mezinárodní konference Úloha osobností a
institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu. Prezentace školství a
vzdélanosti,
Praha 2012, ss. 66)
. Nie była jednego określonego
języka konferencji. Podczas obrad plenarnych dominował j. niemiecki, zaś w
pierwszej (1A) i drugiej sekcji (1B) – język polski, zaś w trzeciej (2):
czeski.


W dniu następnym uczestnicy
zwiedzili Muzeum i Bibliotekę J.A. Komeńskiego w Pradze, a następnie odbyły się
posiedzenia członków Towarzystw - CEUPES
i Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława Trentowskiego.


Polskie środowisko naukowe
najliczniej reprezentowali przedstawiciele z Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Łodzi oraz Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej na cele
z Prof. Sławomirem Sztobrynem. Drugim licznie przybyłym polskim środowiskiem
były osoby z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego. Polskę
reprezentowało również dwoje uczonych z Krakowskiej Akademii im. A. Frycza
Modrzewskiego z Krakowa, jedna z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia oraz
piszący te sprawozdanie – Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w
Białymstoku.


Na zakończenie pragnę
pogratulować Organizatorom tak wspaniałej inicjatywy łączącej filozofów i
pedagogów z Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii i Polski. Ufam, ze praska konferencja
przyczyni się do zacieśnienia kontaktów naukowych w tej części Europy i do
pogłębienia rozumień na płaszczyźnie filozofii wychowania.  


 


 
  Jesteś: 93568 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=