Publikacje Mikołaja Krasnodębskiego
  Pedagogiczny Zeszyt Naukowy SWPR nr 5-6
 

Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin – Seria Pedagogiczna nr 5-6/2013-2014, ss. 301.

 

Spis treści

Przedmowa

ROZPRAWY

Witold Starnawski, Postulat neutralności i zaangażowania w postawie pedagoga-teoretyka i pedagoga-praktyka

Sebastian Taboł, Hermeneutyka pedagogiczna jako metoda badawcza

Jadwiga Knotowicz, Stefan Szary, W obronie godności dziecka. Aktualność przesłania dra Janusza Korczaka

Krzysztof Kalka, Prawda i dobro jako podstawy etyki zawodu nauczyciela

Wiesława Wołoszyn – Spirka, Osoba nauczyciela – punktem wyjścia etyki nauczycielskiej

Magdalena Lejzerowicz, Osoba z niepełnosprawnością w systemie edukacji: podmiot czy przedmiot?

Marek Stankiewicz, Kuruman Press. Wpływ prasy drukarskiej na rozwój edukacji Batswana

s. Maria Opiela BDNP, Wkład polskich zgromadzeń zakonnych powstałych w XIX wieku w rozwój podstaw i praktyki rodzimej edukacji

Krystyna Klimska, Metafizyczne podstawy wychowania w ujęciu Stanisława Adamczyka

s. Maria Opiela BDNP, Integralna pedagogika przedszkolna w ujęciu Edmunda Bojanowskiego a wyzwania współczesności

RECENZJE, SPRAWOZDANIA, VARIA

Mikołaj Krasnodębski , Marcin Wasilewski, Paideutyka Protagorasa i Platona, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Odział w Poznaniu, Poznań 2007, ss. 60

Mikołaj Krasnodębski, Anna Szudra – Barszcz, Elementy pedeutologii scholastycznej czyli o Tomaszu z Akwinu rozumieniu nauczyciela i nauczania, Seria wydawnicza: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania, t. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 82

Mikołaj Krasnodębski, Władysław Misiak, Globalizacja Berlina, Pragi i Warszawy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, ss. 136

Mikołaj Krasnodębski, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdélanosti). 25-26 października 2012, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Karola w Pradze

Teresa Stankiewicz, Sprawozdanie z konferencji SWPR (grudzień 2012)

INFORMACJE DLA AUTORÓW

 

T a b l e  o f  c o n t e n t s

Foreword

DISSERTATIONS

Witold Starnawski, Postulate of neutrality and involvement in the attitude of pedagogue-theorist and pedagogue-practitioner

Sebastian Taboł, Pedagogic hermeneutics as a research method

Jadwiga Knotowicz, Stefan Szary, In defense of child dignity. Dr Janusz Korczak and his timeless legacy

Krzysztof Kalka, Truth and goodness as the basic principles of ethics of the teaching profession

Wiesława Wołoszyn – Spirka, The teacher as a person - the starting point of teaching ethics

Magdalena Lejzerowicz, A person with a disability in the education system: the subject or the object?

Marek Stankiewicz, Kuruman Press. Influence of the printing press on the development of the Batswana education

s. Maria Opiela BDNP, The contribution of Polish religious congregations created in the 19th century to the development of the rudiments and practices of native education

Krystyna Klimska, Metaphysical bases of education from Stanisław Adamczyk's perspective

s. Maria Opiela BDNP, Integral preschool education in terms of Edmund Bojanowski and the challenges of the present time

 

BOOK REVIEW, REPORTS, VARIA

Mikołaj Krasnodębski, Marcin Wasilewski, Paideutics of Protagoras and Plato, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Odział w Poznaniu, 2007, 60 pp.

Mikołaj Krasnodębski, Anna Szudra – Barszcz, Elements of scholastic pedeutology in Thomas Aquinas’ understanding of teacher and teaching, Seria wydawnicza: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania, Vol. 2, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011, 82 pp.

Mikołaj Krasnodębski, Władysław Misiak, Globalisation in Berlin, Prag and Warsaw, Wydawnictwo Difin, Warsaw 2012, 136 pp.

Mikołaj Krasnodębski, Report of the International Conference: Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdélanosti). 25-26 October 2012, Faculty of Education, Charles University in Prague

Teresa Stankiewicz, SWPR Conference Report (December 2012)

 

INFORMATION FOR AUTHORS

 

REDAKTOR NACZELNY

Dr Mikołaj Krasnodębski

 

REDAKCJA

Dr Teresa Stankiewicz, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa

Dr Stefan Szary, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, Poznań

Dr Marek Stankiewicz, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Mieczysław Gogacz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (członek honorowy)

Prof. dr hab. Natalia Loseva, Państwowy Uniwersytet w Doniecku (Ukraina)

Prof. dr hab. Władysław Misiak, Uniwersytet Warszawski

Prof. doc. dr hab. Eva Naništová, Trnavska Univerzita v Trnave (Słowacja)

Dr hab. Stanisław Gałkowski, prof. Akademii Krakowskiej im. A. Frycza Modrzewskiego

Ks. prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Doc dr hab. Andrej Rajský, prof. Trnavska Univerzita v Trnave (Słowacja)

Dr hab. Tomasz Rudowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Barbara Kiereś, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr Anna Szudra-Barszcz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

Czasopismo recenzowane

 

RECENZENCI ZESZYTU:

Prof. zw. dr hab. Artur Andrzejuk, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. Uniwersytetu Łódzkiego i WSP w Łodzi

Doc dr hab. Andrej Rajský, prof. Trnavska Univerzita v Trnave (Słowacja)

 

Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie

ul. Marii Grzegorzewskiej 10

02-778 Warszawa

Tel. (+48) 22 644 07 97

 

 
  Jesteś: 93568 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=